III. modul

Udržitelný byznys

Jak začlenit udržitelnost do byznysu

Termín: 8. června 2023 od 8.45 do 17.00

Relativně nové a široké téma udržitelnosti se v posledních letech skloňuje ve všech možných úhlech. Skrývá v sobě nejen environmentální aspekt (E), ale i sociální sféru (S), řízení a management (G). Správně nastavená ESG strategie může firmám přinést konkurenční výhodu a nové trhy.

V tomto modulu společně projdeme širokým tématem ESG, podíváme se na to, co na poli udržitelnosti dělá Evropa, jak na to reaguje Česko a jak se nová témata promítají do tuzemských firem.

Na závěr nás čeká panelová diskuse, kde s klíčovými experty probereme téma udržitelnosti v byznyse nejen s ohledem na budoucnost Česka, ale i Evropy a světa. 


Témata:

Co pro environmentální změnu dělá Evropa a jak na to reaguje Česko

Urgentní řešení globální změny klimatu v kombinaci s akutní energetickou krizí vytváří nutnost výrazně změnit současný trend společenského rozvoje včetně způsobu podnikání. Důvody pro snížení naší závislosti na fosilních palivech a přechod na čistou energii nebyly nikdy silnější a potřeba energetické bezpečnosti zřejmější. V evropském kontextu dlouhodobá strategie Zeleného údělu vytváří rámec pro potřebnou transformaci ke snížení emisí CO2, energetické a materiálové závislosti Evropské unie a její udržitelný a rizikům odolnější rozvoj. Implementace této EU strategie a její potřebné urychlení v ČR je podporováno výraznou dispozicí sektorově zaměřených evropských fondů. Četné projekty a příklady dobré praxe dokládají u nás rostoucí podporu tomuto transformačnímu procesu. Tento proces je posílen i rostoucím očekáváním ve vztahu k zachování pravidel v oblasti životního prostředí, sociálních aspektů a dobré správy (ESG). Inovativní role bankovního sektoru při podpoře této transformace je klíčová. V širším mezinárodním kontextu probíhají diskuse o rizicích a možných dopadech globálních změn a současného kvantitativního planetárního rozvoje a hledají úpravu hodnotových systémů a cesty přechodu na dlouhodobě udržitelný a globálním rizikům odolnější rozvoj. 

Evropská směrnice CSRD: Sběr a vyhodnocování nefinančních dat

Připravovaná evropská směrnice o vykazování nefinančních dat se zaměřením na udržitelnost a na ni navazující evropské standardy pro vykazování udržitelnosti ESRS jsou základními stavebními kameny pro odbornou i širokou veřejnost zajímající se o to, jakým způsobem soukromý sektor přistupuje k otázkám ukrývajícím se pod zkratkou ESG.

Data, informace a principy uplatňované v rámci ESG doplní čistě finanční pohled na fungování obchodních společností způsobem, který nabídne možnost komplexního pochopení rizik souvisejících s jejich podnikáním. ESG a potažmo ESRS přináší nové principy a přístupy, mimo jiné povinnost poskytnout výhledy do budoucna týkající se firemní uhlíkové stopy, povinnosti provádět ‚‚due diligence‘‘ dodavatelského řetězce, identifikovat a vyhodnocovat klíčová rizika, dopady a příležitosti v oblasti udržitelnosti a řadu dalších.

Dotkneme se i otázky, kterých společností se tyto nové standardy dotknou a do jaké míry jsou kompatibilní i s dalšími existujícími i připravovanými standardy pro vykazování udržitelnosti i praktickými zkušenostmi a příklady z přípravy podkladů a sdílení ESG dat a informací.

tato zkratka asi není nikde vysvětlena? Na začátku je ESG a pak CSRD, jiná ne.

Od koheze až k Národnímu plánu obnovy anebo proč máme negativní postoj k ESG

Proč má Česká republika, resp. její veřejná sféra, negativní postoj k přijetí změn vyvolaných novými normami a pravidly vyplývajícími z ESG? Proč proaktivně nepřistupujeme jako země k tématu ESG? A jak vládu změnil Národní plán obnovy? V této přednášce vhlédneme do situace mnoha úředníků vlády a jejich pohledu na specifický nástroj v podobě ESG. 

Jak tuzemské firmy začleňují do svého podnikání udržitelnost. Na příkladu z praxe AURES Holdings  

Jako poskytovatel služeb mobility hraje AURES Holdings roli v rámci cirkulární ekonomiky, protože poskytuje udržitelná řešení pro průmysl použitých vozů. Role společnosti je dvojí – jednak v rámci přeprodeje použitých vozů, ale i ve snižování počtu prodávaných starších vozů, čímž snižuje množství výfukových plynů. Společnost se zavázala v rámci své ESG strategie do roku 2025 snížit emise výfukových plynů prodaných vozů o 40 % oproti roku 2018 a ve stejné lhůtě chce dosáhnout i uhlíkové neutrality. Proč se AURES Holdings dobrovolně přihlásila k tomuto cíli a proč začlenila do svého podnikání tuto ESG strategii? Co jí její implementace přináší? 


Garant

Lektoři

Panelová diskuse


Garant modulu"Česko jako členská země EU, s vysoce otevřenou ekonomikou, nemůže v žádném případě držet jiné standardy, než jaké platí u obchodního partnera s naprosto dominantním obchodním podílem. Zároveň však jde o velmi adaptabilní ekonomiku a společnost, která nejen že byla schopna se přizpůsobit, ale vždy tak učinila s velkou dávkou kreativity a prosperovala."


Moderátor diskuse


"Téma udržitelnosti se v byznysových kruzích skloňuje už nějakou dobu. V posledním roce se však v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině do popředí dostala ještě i jiná témata – energetická bezpečnost a soběstačnost. Společně s hosty panelové diskuse budeme diskutovat o krátko-, středně- a dlouhodobých prioritách a o tom, jak k nim přistupují v oblastech své působnosti." 

Program dne

09.00 - 10.30

Co pro environmentální změnu dělá Evropa a jak na to reaguje Česko

Petr J. Kalaš

10.30 - 11.00

Přestávka

11.00 - 12.30

Evropská směrnice CSRD: Sběr a vyhodnocování nefinančních dat

Ondřej Veselovský

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 14.15

Od koheze až k Národnímu plánu obnovy anebo proč máme negativní postoj k ESG

Martina Sieber

14.15 - 15.00

Jak tuzemské firmy začleňují do svého podnikání udržitelnost. Na příkladu praxe AURES Holdings

Lenka Zajíčková

15.00 - 15.30

Přestávka

15.30 - 17.00

Panelová diskuse na téma:
"Energetická transformace budov"

Blanka Beranová, Ján Čiampor, Ivo Marcin, Milan Pospíšil
Moderátor diskuse: Petr Procházka