III. modul

Právní aspekty ve správě a řízení společností

Jaké právní aspekty mít na paměti

Termín: 13. června 2024 od 8.45 do 17.00

Výkon člena správního orgánu, ale i managementu, který se na správě a řízení společnosti podílí, podléhá mnoha právním aspektům. Ty je nutné do správy a řízení společností začlenit. Proto je při správě a řízení společností důležité se orientovat nejen v právních aspektech, ale i v aktuální legislativě.

V právním modulu se společně podíváme do právních aspektů důležitých pro správu a řízení organizace, ukážeme si je na praktické case study, ale představíme si i novinky v digitalizaci, která hraje v prostředí bankovních korporací důležitou roli.


Témata:

  • Právní aspekty výkonu funkce člena voleného správního orgánu společnosti

V dopoledním programu se zaměříme na aktuální otázky výkonu funkce členů volených orgánů kapitálové společnosti (jednatele, členů představenstva, dozorčí rady, případně správní rady), a to z pohledu povinností spojených se vstupem do funkce, jejím výkonem i v souvislosti se zánikem funkce (např. v případě rezignace) včetně rizik spojených s jejich porušením. Detailně se pak se budeme věnovat povinnosti členů volených orgánů jednat s péčí řádného hospodáře a jednotlivým úkonům, které z této povinnosti vyplývají. Zohledněna bude též specifikace naplňování povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře v rámci podnikatelských seskupení (zejména v rámci koncernového uspořádání).

  • Corporate governance: Příklady dobré a špatné praxe

V odpoledním programu si posluchači během případové studie ověří, jak by své znalosti z předchozího bloku aplikovali v praxi při rozhodování orgánu velké korporace. Ta se bude potýkat s výzvami, které rezonovaly v posledních letech a měsících v jiných velkých společnostech a bankách, ať už v České republice nebo v zahraničí. Posluchači tedy budou řešit otázky, které je mohou potkat i v rámci výkonu pozice člena statutárního orgánu. Při řešení dílčích problémů budeme mimo jiné diskutovat o tom, jak postupovat s péčí řádného hospodáře a jak se v praxi uplatní princip "business judgement rule".

  • Právní aspekty digitalizace aneb od datových schránek až k BankID

V rámci této přednášky si představíme základní právní nástroje digitalizace a e-governmentu. Začneme u historických (a stále dobrých) pilířů, jako jsou datové schránky a základní registry, abychom následně prošli oblast elektronických podpisů, pečetí či časových razítek, a skončíme u elektronické identifikace, kdy se zaměříme na BankID a budoucí revoluci jménem EU ID Wallet.


Lektoři

Jan Procházka

Partner
Deloitte Legal

Jan Procházka nás provede teoretickou částí právních aspektů corporate governance a praktickou případovou studií 

Jaroslava Kračúnová

Partnerka
Deloitte Legal

Jaroslava Kračúnová nás provede teoretickou částí právních aspektů corporate governance a praktickou případovou studií 

Josef Donát

Partner
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář

S Josefem Donátem si představíte základní právní nástroje digitalizace
a e-governmentu

Program dne

09.00–10.30 

Jaroslava Kračúnová, Jan Procházka

Právní aspekty výkonu funkce člena voleného správního orgánu společnosti I


10.30– 11.00 

Přestávka


11.00–12.30 

Jaroslava Kračúnová, Jan Procházka

Právní aspekty výkonu funkce člena voleného správního orgánu společnosti II


12.30–13.30 

Oběd


13.30–15.00 

Corporate governance: Příklady dobré a špatné praxe

Jaroslava Kračúnová, Jan Procházka


15.00–15.30 

Přestávka


15.30–17.00 

Právní aspekty digitalizace aneb od datových schránek až k BankID

Josef Donát