Finance

V. modul

Finance ve správě a řízení společností

Jak ještě lépe řídit finance

Termín: 19. října 2023 od 8.45 do 17.00

Přestože je hlavním cílem obchodních společností generování zisku, velkou část činnosti spojenou s jejich řádnou správou zabírá vnitřní i vnější reporting, řízení rizik, interní a externí audit a další činnosti představující plnění regulačních požadavků nejrůznějších institucí. Zároveň je to doprovázeno digitální transformací ve všech oblastech činnosti společností a také vznikem nové skupiny digitálních aktiv a s nimi spojených transakcí a technologií.

V modulu Finance ve správě a řízení společností se podíváme do oblasti národní i mezinárodní regulace účetního výkaznictví a jeho vztahu k daním. Seznámíme vás s novinkami v účetním výkaznictví a jeho digitalizaci a obsahem zcela nového zákona o účetnictví, který je právě v legislativním procesu. Dále se budeme zabývat rolí interního auditu a dalších kontrolních mechanismů při řízení korporací a při budování jejich vnitřního kontrolního systému. V třetím bloku se podíváme pod pokličku digitálních měn a s nimi spojených technologií, které mohou nalézt uplatnění i v tradičních korporacích.

Den završíme panelovou diskusí s předními odborníky a manažery na téma využití umělé inteligence v financích a auditu.  


Témata:

Aktuální otázky účetního výkaznictví: 

Vztah evropské a české regulace účetního výkaznictví a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Vztah účetnictví a daní. Co je obsahem účetní závěrky a co se dá vyčíst z jejích jednotlivých částí. Co přináší povinnosti v oblasti nefinančního výkaznictví. Digitalizace účetnictví a novinky ve zveřejňování účetních závěrek. Co přinese připravovaný nový text zákona o účetnictví?

Řídicí a kontrolní systém v korporaci, úloha interního auditu: 

V tomto modulu se seznámíme s řídicím a kontrolním systémem ve finančních korporacích jako s úhelným kamenem řádného fungování společnosti a nezbytným předpokladem pro dosahování jejích cílů. Budeme se věnovat jednotlivým komponentům systému a jejich vzájemným interakcím. Seznámíme se s požadavky různých regulatorních entit, vysvětlíme si jejich podstatu a podrobněji probereme fungování interního auditu a využití jeho výstupů pro řádnou správu společnosti.

Krypto aneb jak nové technologie mění naši budoucnost:

Bitcoin a další kryptoaktiva jsou známá spíše pro svůj investiční potenciál než jako technologická revoluce. V přednášce se dozvíte, co je vše skryto pod krypto oblastí a vysvětlíme si, proč je "blockchain technologie" tak převratná a už nyní ovlivňuje životy nás všech. Ukážeme si reálné příklady, které mohou být inspirací pro váš byznys.


Garant a lektor

Lektoři

Ladislav Mejzlík

Proděkan Fakulty financí a účetnictví

 Vysoká škola ekonomická v Praze

S Ladislavem Mejzlíkem projdete aktuální otázky regulace účetního výkaznictví v ČR, EU a v mezinárodním měřítku (IFRS). Zaměříte se i na novinky ve zveřejňování účetních závěrek společností a na návrh nového zákona o účetnictví

Jana Báčová

Expertka na interní audit a interní kontrolní systémy

S Janou Báčovou a Pavlem Racochou se budete zabývat tématem interního auditu a interních kontrolních systémů v korporaci

Pavel Racocha

Prezident

Rada pro veřejný dohled nad auditem

S Pavlem Racochou a Janou Báčovou se budete zabývat tématem interního auditu a interních kontrolních systémů v korporaci

Petr Valášek

Odborník na kryptoaktiva a kryptotechnologie

S Petrem Valáškem, odborníkem na kryptoaktiva a kryptotechnologie, se zaměříte na to, v čem mohou být kryptoaktiva a jejich technologie přínosné pro váš byznys

Panelová diskuse

Kateřina Lesch

Manažerka datové analytiky

Deloitte

S Kateřinou Lesch proberete automatické zpracování přirozeného jazyka a strojového učení na velkých objemech dat

Jan Romportl

Nezávislý expert v oblasti umělé inteligence

S Janem Romportlem se zaměříte na umělou inteligenci v kontextu palčivých otázek současného online světa

Ivan Kutil

Spoluzakladatel společnosti & CTO

AppSatori

S Ivanem Kutilem budete diskutovat o snadné dostupnosti technologie umělé inteligence


V panelové diskusi se pokusíme s hosty odpovědět na následující otázky:

  • Jak daleko je umělá inteligence ve financích a auditu?
  • V čem by nám konkrétně mohla umělá inteligence v těchto oblastech pomoci?
  • Jak si v stojí v její implementaci tuzemské firmy?
  • Které tuzemské firmy ji už využívají a jaké s ní mají zkušenosti?

Moderátor diskuse

Ladislav Mejzlík

Proděkan Fakulty financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ladislav Mejzlík je proděkanem Fakulty účetnictví a financí Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2014 až 2018 byl dvakrát zvolen jejím děkanem.

Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku. Úzce spolupracuje s praxí. Od roku 1994 je statutárním auditorem a v letech 2010 až 2014 byl prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2010 je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví a členem a předsedou výborů pro audit několika společností.

Ladislav Mejzlík nás provede panelovou diskusí na téma "Umělá inteligence ve financích a auditu", která završí V. modul zaměřený na Finance. Budeme se zabývat tím, jak daleko využívají tuzemské firmy umělou inteligenci ve financích a auditu a jaké s jejím nasazením mají zkušenosti. 

Program dne

09.00 - 10.30

Aktuální otázky účetního výkaznictví

Ladislav Mejzlík

10.30 - 11.00

Přestávka

11.00 - 12.30

Řídicí a kontrolní systém v korporaci, úloha interního auditu

Jana Bačová, Pavel Racocha

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 15.00

Krypto aneb jak nové technologie mění naši budoucnost

Petr Valášek

15.00 - 15.30

Přestávka

15.30 - 17.00

Panelová diskuse na téma "Umělá inteligence ve financích a auditu"

Kateřina Lesch, Jan Romportl, Ivan Kutil

Moderátor diskuse: Ladislav Mejzlík