O programu

První modul

Úvod do Corporate governance

V prvním modulu uvedeme zájemce do problematiky corporate governance, tedy správy a řízení společností, s důrazem na česká specifika a český bankovní sektor. Lektoři programu vás nejprve provedou historickým exkurzem vývoje corporate governance a představí různé teorie a modely správy a řízení společností. Nedílnou součástí je administrace, tedy správa správního orgánu, ve které si definujeme roli řídícího a kontrolního systému v bankách, tedy roli představenstva, dozorčí rady, valné hromady, ale i interního a externího auditu. Zaměříme se na hodnocení výkonu člena správního orgánu a na odměňování. V neposlední řadě si ukážeme praktickou ukázku simulace zasedání správního orgánu, kterou završíme panelovou diskusí s předními českými odborníky z oblasti správy a řízení společností.

Obsah prvního modulu:

Úvod do corporate governance

 • Vymezení pojmu, vývoj corporate governance, teorie corporate governance (teorie zastoupení, správcovství a transakčních nákladů), teoretické aspekty corporate governance (teorie zájmových skupin), modely corporate governance (jednoúrovňový a dvouúrovňový model)

Správa organizace

 • Dělba a odpovědnosti orgánů, dělba kompetencí a odpovědností orgánů v závislosti na zvolené struktuře: představenstvo společnosti, dozorčí rada, valná hromada, regulace a dohled, řídící a kontrolní systém (řízení rizik, interní audit, externí audit, výbory)

Compliance

Hodnocení výkonu člena správního orgánu

 • Ukázka hodnocení výkonu člena správního orgánu a odměňování

Charakteristické znaky správního orgánu v českém bankovním prostředí a panelová diskuse

 • Praktická ukázka správy a řízení bank v českém prostředí, panelová diskusí s předními českými odborníky z oblasti corporate governance


Termín: čtvrtek 15. září 2022 od 8.30 do 17 hodin

Kapacita: 15 účastníků

Garant modulu:

Lektoři:


Druhý modul

Právo při práci člena správního orgánu

Ve druhém modulu se budeme zabývat nejdůležitějšími právními aspekty pro práci správního orgánu a aktuální legislativou, která ovlivňuje práci členů správních orgánů, jako je občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atd.). [VV1] Zaměříme se na odpovědnosti správních orgánů včetně trestní odpovědnosti právnických osob a na insolvenční zákon.

Obsah druhého modulu:

Právní aspekty správy a řízení společností

 • Postavení člena správního orgánu ve společnostech s ručením omezením a v akciové společnosti
 • Aktuální legislativa, která ovlivňuje práci člena správního orgánu (občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další zákony)
 • Odpovědnost správních orgánů a trestní odpovědnost právnických osob
 • Exekuční řád, insolvenční zákon

Termín: čtvrtek 13. října 2022 od 8.30 do 17 hodin

Kapacita: 15 účastníků

Garant modulu:

Lektoři:


Třetí modul

Finance při práci člena správního orgánu

Poslední vzdělávací modul se zaměří na základní finanční znalosti, které jsou nutné pro analýzu finanční dokumentů, se kterými členové správních orgánů přicházejí do kontaktu. Probereme účetní závěrku, výkaz zisků a ztrát, ale i roli externího a interního auditora a řízení rizik.

Obsah třetího modulu:

 • Základní finanční znalosti pro člena správního orgánu
 • Externí a interní auditor a jeho role ve společnosti
 • Řízení rizik
 • Daně

Termín: čtvrtek 10. listopadu 2022 od 8.30 do 17 hodin

Kapacita: 15 účastníků

Garant modulu:

Lektoři:


Předání certifikátu a neformální setkání s účastníku programu

Vzdělávací program Corporate Governance ve finančním sektoru završíme předáním certifikátů a neformálním setkáním se členy programu a lektory. 

Termín: čtvrtek 1. prosince 2022 od 17 do 19 hodin